Medezeggenschapsraad


Wie zijn wij?

De MR bestaat uit leden vanuit zowel de ouders als de leerkrachten. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding.
De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders, zodat hier een prima kans ligt voor de ouders om echt mee te praten en te beslissen. De zittingsperiode voor de MR is 3 jaar.De directie heeft in deze raad een adviserende taak. U kunt deze raad vergelijken met de ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van de leden.
U kunt contact opnemen met de MR via het volgende emailadres: mr@koningsbergerschool.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Leden Medezeggenschapsraad Ds.Koningsbergerschool

Namens de ouders:
Idwer Wiersma (voorzitter)
Yvonne Luisman (secr)
Ingrid Nieuwenhuis

Namens het personeel:
Leonie Mannessen
Evelien van der Pijl
Herman Bril

Wat doen wij?

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief en dus ook op de Ds Koningsbergerschool. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. De WMS regelt de medezeggenschap in het onderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen dienen over dit beleid echter wel verantwoording aan de MR af te leggen.
Taken van de MR
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:
  • de besteding van het geld van de school
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • fuseren met een andere school
  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.
Bevoegdheden van de MR
De bevoegdheden van de MR zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden.
Algemene bevoegdheden:
  • Het recht op informatie
  • Het recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan)
  • Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur wil bespreken
Bijzondere bevoegdheden:
  • De instemmingsbevoegdheid
  • De adviesbevoegdheid
Er gelden eigenstandige bevoegdheden voor de hele MR, voor het personeel en de ouders.
Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen.
Eén en ander is voor onze vereniging vastgelegd in het Reglement voor de MR. Dit ligt ter inzage bij de directeur.

Notulen

De notulen van de vergadering kunnen worden opgevraagd bij Yvonne Luisman (secr)