Algemene pagina voor ouders


Voor een goede samenwerking school en ouders.
De school is meer dan alleen een gebouw. Het is een plaats waar kinderen, leerkrachten en vaak ouders elkaar ontmoeten.
Wij vinden het erg belangrijk dat de relatie tussen de ouders en de school goed is. We werken ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind en zijn tevens “partners” om die ontwikkeling goed te kunnen begeleiden en volgen. Hierna treft u een aantal aanbevelingen aan, die belangrijk zijn om goed te kunnen samenwerken.
 
Wat mag u van de Ds. Koningsbergerschool verwachten:
 
A. Op de Ds. Koningsbergerschool draait alles om het kind:
-           wij doen ons best om ieder kind een kans te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen
-           wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving; de schoolresultaten zijn op het niveau van  vergelijkbare scholen in ons land
-           wij nemen deel aan diverse projecten o.a. sport en cultuur
 
B.  Het welbevinden van uw kind krijgt veel aandacht:
-           wij werken met veel zorg aan een goede sfeer, waarbij elk kind zich veilig, geborgen en vrij mag voelen
-           elk kind krijgt les in een uitdagende (leer) omgeving en in een verzorgd schoolgebouw
-           wij hechten aan goede omgangsvormen; daarom letten wij op taalgebruik, eerlijkheid, respect; wij doen ons best zelf het goede voorbeeld te geven.
 
C. De Ds. Koningsbergerschool communiceert met u op een heldere wijze:
-           u hoort bij de aanmelding van uw kind over de wijze waarop de Ds. Koningsbergerschool  een christelijke school is
-           u hoort bij de aanmelding van uw kind hoe u door ons geïnformeerd wordt over de vorderingen van uw kind bijv. het rapport en handelingsplan
-           wij doen ons best om een goed leesbare schoolgids te schrijven, zodat u op de hoogte kunt zijn van de organisatie van de school                
-           wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders d.m.v. de nieuwsbrief, website, ouderspreekuur
-           het team staat open voor uw vragen en uw tips/adviezen rondom uw kind
-           het team is goed bereikbaar
 
Wat mag de Ds. Koningsbergerschool van u verwachten t.a.v.
 
A. Het schoolgebeuren:
-           iedereen houdt zich aan de schoolregels
-           ieder doet zijn/haar best zich aan de schooltijden te houden
-           loyaliteit wordt getoond door respectvol met elkaar om te gaan
-           het schoolbeleid wordt gerespecteerd
B. Het welzijn van uw kind:
-       u toont interesse in het schoolgebeuren door bijv. de schoolvorderingen met de leerkracht te bespreken en samen de zorg en het welbevinden te delen
-           samen te werken (school en thuis) aan de sociaal emotionele ontwikkeling
-           u staat open voor tips en adviezen die de school aandraagt
C. Ondersteuning bij activiteiten:
-           betrokkenheid bij het schoolgebeuren te tonen door  o.a. medewerking te verlenen bij activiteiten (schoolpleincommissie, ouderwerkgroep, handvaardigheidouder e.d.)
-           mee te denken in de ontwikkeling van de school bijv. in de ouderwerkgroep en de medezeggenschapsraad. 

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
Wij willen de ouders zoveel mogelijk op de hoogte houden van het schoolgebeuren.
Elke veertien dagen geven wij een nieuwsbrief uit. Hierin geven wij informatie over schoolse zaken. Soms over inhoudelijke zaken, dan weer organisatorische. De nieuwsbrief staat ook op onze website. De nieuwsbrief wordt alleen per mail naar de ouders verstuurd.
Drie keer  per jaar zijn er 10-minuten gesprekken. Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond van elke groep. In groep 8 nodigen wij de ouders uit voor een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs op het Vechtdal College.
In de onderbouw kennen wij in groep 1 t/m 3 kijk-morgens/middagen. Ouders mogen komen kijken op school. Ter afsluiting van een project worden ouders vaak uitgenodigd om te komen kijken op school.
De school ziet alleen af van informatieverstrekking aan een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, indien daaraan een gerechtelijke uitspraak, waarin een contactverbod of een beperking van de informatieplicht is opgenomen, ten grondslag ligt.