Over onze school 

Naam
Ds. Koningsberger was als hervormd predikant voorzitter van het eerste schoolbestuur in 1923. In de jaren tachtig kreeg onze school zijn naam.
 
Onze school is een ‘open’ christelijke school
Dit betekent, dat onze deuren open staan voor alle ouders die hun kinderen willen aanmelden. Bij de aanmelding wordt van de ouders gevraagd de grondslag van de school te respecteren.
Dagelijks starten we met een godsdienstles. Daarvoor maken we gebruik van de methode Kind op Maandag. Deze methode maakt de bijbelverhalen aan de hand van thema’s inzichtelijk en begrijpelijk voor de kinderen, waardoor ze leren de bijbelse waarden en normen toe te passen in het dagelijks leven.
Naast het geven van godsdienstles willen we onze identiteit ook zichtbaar maken in ons gedrag en de houding naar elkaar. We willen in de praktijk van alledag laten merken, dat we de naam ‘christelijke school’ niet zómaar dragen. Ons christelijk geloof beïnvloedt ons in onze houding naar elkaar en anderen. We hebben aandacht voor onze medemensen in moeilijke omstandigheden en we voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving waarin wij wonen.
 
Onze school streeft hoge leeropbrengsten na
Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.
We geven extra instructie als dat nodig is en bieden kinderen aanvullende hulpprogramma’s als we merken dat ze eigenlijk méér kunnen dan ze laten zien. Hoge, realistische  leeropbrengsten zijn van belang.
 
Een school met oog voor gedrag en welbevinden
Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit te bereiken door kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten. 
We hanteren een preventieve aanpak voor gedragsregulatie, waarbij we de kinderen helpen zich op een positieve manier sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Dit doen we door Positive Behaviour Support: het benadrukken van gewenst gedrag, waardoor dit versterkt en waardoor gedragsproblemen verminderen. Wekelijks wordt in elke groep een PBS les aangeboden, bijvoorbeeld over gewenst gedrag op het schoolplein of gewenst gedrag in de groep. We leren kinderen ook om te gaan met ongewenst gedrag van andere kinderen of volwassenen.
 
We werken in onze lessen gericht aan het versterken van het positieve zelfbeeld van kinderen, we zorgen dat ze zelfvertrouwen verwerven. Daarnaast leren we ze om (beter) hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen en meer sociaal inzicht te krijgen. Kinderen die problemen hebben, leren we dat het heel moedig is om hulp te vragen. Onze mascotte REVI (REspect Voor Iedereen) helpt ons hierbij.
 
Pesten: we treden er tegen op!      
Op elke school komt het voor: pestgedrag onder kinderen. Een vervelende situatie, die zijn littekens achterlaat. Niemand wil dat zijn kind pest of wordt gepest. Op school werken we preventief met PBS. Het doel is om kinderen positief gewenst gedrag aan te leren door het geven van complimenten en door de focus op gewenst gedrag te houden. Soms is deze aanpak niet voldoende en ontvangen we signalen van pestgedrag. Pestgedrag wordt niet geaccepteerd. Afgelopen schooljaar hebben we het anti-pestprotocol met ouders, leerlingen en leerkrachten aangescherpt. De leerlingenraad heeft een samenvatting voor elke groep geschreven, met daarin de consequenties van (herhaaldelijk) pestgedrag. Bij signalen van pestgedrag wordt altijd contact opgenomen met ouders van de pester en het gepeste kind. Het pestprotocol is te vinden op onze website.
 
Ons schoolgebouw
De school ligt in het dorp Bergentheim. De leerlingen komen niet alleen uit het dorp zelf, maar ook uit de buurtschappen Brucht, Oud-Bergentheim en andere buitenwijken.
De school ligt in de kern van het dorp, met de voorkant aan het kanaal Almelo - De Haandrik.
Voor leerlingen is de ingang van de school aan de Dorpsstraat. De school heeft 10 lokalen. Ook is er een lokaal op de bovenverdieping. Voor gymnastiek (groep 3 t/m 8) maken wij gebruik van de sporthal “Möllincksslag”. Deze ligt op een kwartier loopafstand van de school.
 
Voorzieningen in het schoolgebouw
 
Groepslokalen: Wij hebben 10 groepslokalen.
Het 10e lokaal is op de bovenverdieping.
 
Speellokaal:Voor de groepen 1 en 2 beschikken wij over een speellokaal.
Hier wordt het bewegingsonderwijs gegeven. De groepen 3 en 4  maken hier ook incidenteel gebruik van.
 
Gymnastieklokaal:In ons dorp staat een sporthal: Möllincksslag. Wij maken daar met de groepen 3 t/m 8 gebruik van.
 
Computerruimte:Midden in de school hebben wij een open ruimte waar de computers staan opgesteld.                             
Digitale schoolborden: In elk groepslokaal hangt een digitaal bord.
Orthotheek:We hebben een kleine ruimte (boven) ingericht voor remediërende materialen. Deze ruimte wordt ook gebruikt door externe hulpverleners en voor één op één begeleiding van kinderen.
 
Directiekamer:De directiekamer bevindt zich in de gang links voor.
 
I.B. – ruimte:Deze ruimte ligt bij de lokalen van de onderbouw.
 
Gemeenschapsruimte: Wij beschikken over een groot gemeenschapslokaal.
Dit gebruiken wij o.a. als : speellokaal; overblijflokaal; ouderavonden; musical; gymlokaal kleuters
 

kwaliteitszorg:

oudertevredenheidspeiling
leerlingtevredenheispeiling