Kwaliteitszorg

Op een aantal manieren werkt de Ds. Koningsbergerschool aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met goede methoden, bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van de zgn. verbeterplannen.
 
Kwaliteitsverbetering door goede methoden
In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Zo worden er elk jaar voor de groepen 1 en 2 nieuwe materialen aangeschaft en worden methoden regelmatig vervangen.
 
Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen we ons de vraag: kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methoden en ziet het materiaal er aantrekkelijk uit?
Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen, maar ook kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide groepen voldoende leerstof in de methode zit. Ook kijken we of de methoden voldoen aan de kerndoelen die de overheid ons stelt.
 
Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De leerkrachten werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg.
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar één of meerdere studiedagen en volgen leerkrachten nascholingscursussen of een studie om hun taak goed te kunnen blijven verrichten. Het komend schooljaar richten we ons op onderstaande ontwikkelingen en volgen hiervoor individueel of in teamverband scholing.
  1. Bouwen aan een nieuwe visie voor onze school. Hogeschool Saxion zal ons hierin begeleiden.
  2. Het uitbouwen van de doorgaande lijn in groep 1 t/m 3. Gerda van der Wel van WelEducatief begeleidt de collega’s van de groepen 1 t/m 3 hierbij.
  3. Implementatie van een nieuwe methode voor wereldoriëntatie in groep 4 t/m 8. Deze methode gaat uit van onderzoekend en ontdekkend leren. De leerkrachten van groep 4 t/m 8 worden hierin getraind door Blink.
Kwaliteitsverbetering door tevredenheidsonderzoeken
Elke drie jaar zetten we tevredenheidspeilingen uit onder ouders, leerlingen en personeel. De resultaten worden besproken in het team, de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. Vanuit de resultaten worden speerpunten vastgesteld, die worden opgenomen in de jaarplanning. Deze jaarplanning is altijd in te zien bij de directie. Een globaal overzicht met hoofdpunten wordt jaarlijks vermeld in de schoolgids en in de nieuwsbrief. De slotconclusies van de tevredenheidsonderzoeken van ouders en leerlingen zijn toegevoegd onder aan deze pagina.
Beeldbegeleiding
Leerkrachten werken steeds aan verbetering en vernieuwing van hun onderwijs. Daarbij worden soms  filmopnames gemaakt, zodat in samenwerking met de intern begeleider kan worden gekeken naar de interactie, didactiek en het klassenmanagement in de groep. De beelden zullen alleen door de leerkracht en de intern begeleider worden bekeken en worden na beëindiging van de begeleiding gewist. We gaan er van uit, dat u geen bezwaar heeft dat er eventueel in de klas van uw kind wordt gefilmd. Indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aan het begin van het schooljaar, of zo spoedig mogelijk, kenbaar maken bij de directie.
Soms kan film-coaching betrekking hebben op de interactie tussen de leerkracht en een individuele leerling. In die situatie wordt in een gesprek met de desbetreffende ouders om toestemming gevraagd en wordt de werkwijze besproken.
 
Kwaliteitsverbetering dankzij het schooljaarplan
Jaarlijks maken we een jaarplan, dat halfjaarlijks wordt geëvalueerd. Voor dit schooljaar 2018-2019  staan de volgende onderwerpen op het programma.
 
Korte samenvatting van het jaarplan 2018-2019. Het volledige jaarplan is op te vragen bij de directie.
   
Leerlingtevredenheidspeiling
Oudertevredenheidspeiling