De Ds. Koningsbergerschool is een protestants-christelijke school die eigentijds christelijk onderwijs voorstaat. De christelijke grondslag is de bron voor onze normen en waarden. 
Alle kinderen en ouders zijn op onze school welkom, ongeacht geloof, cultuur of herkomst, mits zij achter de christelijke visie van onze school staan en hun kind stimuleren  deel te nemen aan en respect te hebben voor de christelijke activiteiten. Als school hebben wij een taak alle leerlingen te stimuleren in verdraagzaamheid en respect ten aanzien van diverse godsdiensten, kerkelijke stromingen en andersdenkenden.
 
De protestants christelijke levensbeschouwing is de basis van waaruit het onderwijs bij ons op school gestalte krijgt. Dat willen we doen vanuit de volgende vijf kernwaarden, die de visie van onze school vertegenwoordigen: Onze school is een moderne, open basisschool, waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst.  Onze leerkrachten ondersteunen de kinderen in hun leer- en  ontwikkelingsproces opdat zij kunnen functioneren in de maatschappij van de 21ste eeuw. In dat kader willen we ons – naast rekenen en taal - actief richten op ontwikkeling van de zgn. 21e Century Skills: samenwerken, creativiteit, probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.
In het kader van Passend Onderwijs voeren we actief beleid met betrekking tot talentontwikkeling van elk kind en in het bijzonder van kinderen met toptalenten. We bieden al onze leerlingen een uitdagend onderwijsaanbod.
Onze school wil een leefgemeenschapzijn, waar kinderen zich welbevinden en zich gehoord en gezien voelen, waar zij zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis, respect, normbesef, verantwoordelijkheid en positief gedrag.
 
Wij staan voor